CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE FLEETHOLDERCapitolul I. Reguli generale aplicare a Condițiilor Generale

Aplicabilitate materială, personală și teritorială


 1. Condițiile Generale de Utilizare și Politica de Confidențialitate FleetHolder reprezintă ansamblul de reguli care guvernează relația contractuală dintre Utilizator și FleetHolder S.R.L., înlocuind orice alte înțelegeri anterioare existente între părți.

 2. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, Condițiile Generale de Utilizare și Politica de Confidențialitate FleetHolder reprezintă un contract valabil încheiat între FleetHolder și Utilizator, chiar în măsura în care este un contract electronic și nu este în mod fizic, semnat de către părți.

 3. Acordul expres al Utilizatorului, în ceea ce privește aplicabilitatea tuturor normelor contractuale prevăzute în Condițiile Generale și Politica de Confidențialitate FleetHolder, se va realiza anterior accesării și/sau utilizării produselor și serviciilor FleetHolder, Utilizatorul angajându-se să respecte întocmai aceste norme.

 4. Imposibilitatea exercitării unor drepturi ori a aplicării unor prevederi contractuale în executarea raportului contractual dintre părți, nu are semnificația unei renunțări, din partea FleetHolder, la acele drepturi sau prevederi.

 5. Pe parcursul derulării raporturilor contractuale dintre părți, Condițiile Generale și Politica de Confidențialitate FleetHolder pot face obiectul unor modificări/actualizări periodice. Utilizatorii produselor și serviciilor FleetHolder au posibilitatea și totodată îndatorirea, de a consulta în orice moment, în versiune actualizată, Condițiile Generale și Politica de Confidențialitate FleetHolder, accesând link-urile: https://fleetholder.ro/terms_ro.html respectiv https://fleetholder.ro/privacy_ro.html. Accesarea și/sau utilizarea produselor și serviciilor FleetHolder, ulterior publicării versiunii actualizate a Condițiilor Generale și a Politicii de Confidențialitate FleetHolder, echivalează cu acceptarea expresă a tuturor modificărilor intervenite. Neacceptarea versiunii actualizate a Condițiilor Generale și a Politicii de Confidențialitate FleetHolder va trebui exprimată în scris de către Utilizator, care are și posibilitatea denunțării imediate a prezentei convenții, cu consecința dezactivării contului său de aplicație FleetHolder.

 6. În cadrul relației contractuale care ia naștere odată cu accesarea și/sau utilizarea produselor și serviciilor FleetHolder, Utilizatorul este o persoană juridică sau o altă entitate cu personalitate juridică, a cărei existență și funcționare respectă prevederile legale aplicabile.

 7. Persoana juridică - utilizator al produselor și serviciilor FleetHolder -, va fi angajată în relația contractuală cu FleetHolder, de către persoana (fizică/juridica) care creează un cont de aplicație în numele și/sau interesul persoanei juridice.

 8. Persoana care creează un cont în aplicația FleetHolder, în numele și/sau interesul unei persoane juridice, declară pe proprie răspundere că deține sau i-a fost delegată puterea de a reprezenta persoana juridică, în sensul contractării produselor și serviciilor FleetHolder. Dacă persoana nu deține puterea de a angaja persoana juridică în cadrul unei raport contractual cu FleetHolder, iar persoana juridică nu dorește contractarea directă a produselor și serviciilor FleetHolder, aceasta din urmă va informa de îndată FleetHolder, în acest sens. Persoana care a creat contul de aplicație va fi ținută răspunzătoare pentru eventuale prejudicii materiale și/sau morale cauzate FleetHolder. În ipoteza în care, persoana juridică - angajată în raportul contractual cu FleetHolder, de către o persoană care nu are puterea de a o reprezenta -, dorește în continuare, utilizarea produselor și serviciilor FleetHolder, aceasta va indica de îndată persoana agreată în calitate de reprezentant.

 9. Accesarea și/sau utilizarea produselor și serviciilor FleetHolder, fără rezerve din partea Utilizatorului în ceea ce privește procedura de activare a contului de aplicație, echivalează cu validarea (retroactivă) raportului contractual dintre părți, raport care a luat naștere la data activării contului și care este guvernat de prezentele prevederi.

 10. Condițiile Generale și Politica de Confidențialitate FleetHolder se aplică în mod unitar și universal, tuturor raporturilor contractuale dintre FleetHolder și Utilizator, indiferent de statul în care este stabilit sau se află Utilizatorul. Sub rezerva unor dispoziții legale contrare, prezentele norme contractuale se aplică în România, în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în orice alte state terțe.

 11. Produsele și serviciile FleetHolder includ:

  1. website-ul oficial FleetHolder, precum și toate instrumentele ori serviciile furnizate prin intermediul acestuia;

  2. aplicația FleetHolder (incluzând aplicația mobile FhDriver), a cărei utilizare presupune crearea unui cont de aplicație/companie;

  3. orice software, date, texte, imagini, sunete, video și orice alt conținut, puse la dispoziția Utilizatorului prin intermediul website-ului sau a aplicației FleetHolder;

  toate denumite generic: Serviciul FleetHolder.

 12. Orice alte funcționalități sau caracteristici adăugate produselor și serviciilor FleetHolder, sau având scopul îmbunătățirii acestora, intră sub incidența prezentelor Condiții Generale și a Politicii de Confidențialitate FleetHolder.


Capitolul II. Reguli generale privind accesarea și/sau utilizarea


 1. În vederea accesării și/sau utilizării Serviciului FleetHolder, Utilizatorul declară și garantează următoarele:

  1. are capacitatea și calitatea legală în vederea încheierii valabile a prezentului contract;

  2. datele și informațiile furnizate în vederea activării contului FleetHolder, respectiv a actualizării acestuia sunt adevărate, corecte, actuale și complete;

  3. nu îi este interzisă prin lege utilizarea unor astfel de servicii;

  4. utilizarea produselor și serviciilor FleetHolder nu conduce la încălcarea vreunei dispoziții legale aplicabile;

  5. utilizatorul este o persoană fizică, conturile create prin ‘bots’ sau prin intermediul altor mijloace automate fiind strict interzise;

 2. În ipoteza în care Utilizatorul furnizează informații false, incorecte, neactuale sau incomplete ori FleetHolder are motive întemeiate pentru a considera ca au fost furnizate astfel de informații, FleetHolder are dreptul fie de a suspenda furnizarea Serviciului, fie de a denunța prezentul contract și de a refuza furnizarea ulterioară a Serviciului FleetHolder.

 3. Datele de înregistrare și alte informații aparținând Utilizatorului fac obiectul Politicii de Confidențialitate FleetHolder, care este parte integrantă din Condițiile Generale. Accesarea și/sau utilizarea Serviciului FleetHolder reprezintă acordul expres al Utilizatorului, în sensul colectării și utilizării acestor informații, potrivit Politicii de Confidențialitate FleetHolder.

 4. Accesarea și/sau utilizarea aplicației FleetHolder presupune crearea unui cont de aplicație, care va corespunde unei singure entități juridice. Fiecare cont de aplicație FleetHolder va cuprinde unul sau mai multe conturi de utilizator.

 5. Un e-mail de confirmare al noului cont de aplicație FleetHolder va fi transmis atât persoanei juridice – titular al contului de aplicație (denumită în continuare, Utilizator), cât și persoanei fizice/juridice – titular al primului cont de utilizator (denumită în continuare, Subutilizator).

 6. Utilizatorul (împreună cu Subutilizatorii creați și agreați de acesta) deține în totalitate și în exclusivitate dreptul de a accesa conținutul contului său de aplicație FleetHolder, având în egală măsură și responsabilitatea asigurării confidențialității acestui conținut, fiind răspunzător de toate acțiunile ce privesc contul respectiv. În acest sens, Utilizatorul are obligația:

  1. de a notifica de îndată FleetHolder, în legătură cu eventuale utilizări neautorizate ale contului său de aplicație sau cu privire la orice alte probleme de securitate;

  2. de a se deconecta din aplicația FleetHolder la finalul fiecărei sesiuni de utilizare ori de a se asigura că nicio altă persoană nu va utiliza același dispozitiv de lucru, astfel încât să fie accesat conținutul contului său de aplicație;

 7. Utilizatorul a fost informat și este de acord cu faptul că, modalitatea tehnică de funcționare a Serviciului FleetHolder (incluzând și conținutul contului său de aplicație) presupune: a) transmiterea informațiilor în cadrul diferitelor rețele; b) implementarea unor modificări în vederea conformării/adaptării la cerințele tehnice ale rețelelor de legătură sau a dispozitivelor; c) utilizarea unui serviciu extern de găzduire date (cloud), în măsură să asigure tehnologiile software, hardware, de rețea, precum și spațiul necesar de stocare a datelor și informațiilor existente, pentru o funcționare optimă a Serviciul FleetHolder. Serviciile de securitate, backup si disponibilitate a datelor sunt asigurate în mod direct de către furnizorul serviciului extern de găzduire de date, la nivelul și în condițiile prevăzute în mod expres și public pe pagina sa de prezentare.

 8. Utilizatorul va accesa și/sau utiliza Serviciul FleetHolder, exclusiv în condițiile și conform destinației prevăzute în prezentele Condiții generale. Utilizatorul nu are dreptul de a accesa și/sau utiliza Serviciul FleetHolder în scopul monitorizării performanței, disponibilității și funcționalității sale, în vederea evaluării comparative a acestora sau pentru orice alte scopuri competitive, fără acordul prealabil scris al FleetHolder. Utilizatorul - competitor direct al FleetHolder - nu are dreptul de a accesa și/sau utiliza Serviciul FleetHolder, fără acordul acordul prealabil scris al FleetHolder.

 9. În niciun caz, Utilizatorul:

  1. nu va promite și/sau acorda unei terțe persoane o licență sau sublicență de utilizare a Serviciului FleetHolder, nu va vinde sau revinde, nu va închiria, nu va transfera, nu va atribui sau distribui, nu va coutiliza și nu va exploata în nicio altă modalitate comercială Serviciul FleetHolder, decât în modalitatea expres permisă prin prezentele Condiții Generale;

  2. nu va utiliza Serviciul FleetHolder în numele și/sau interesul unei terțe persoane;

  3. nu va ascunde originea oricărui Conținut transmis prin intermediul Serviciului FleetHolder;

  4. nu v-a ascunde sau disimula existența și/sau identitatea oricărei persoane (fizice și/sau juridice), utilizator al Serviciului și nu v-a disimula existența vreunei asocieri cu o astfel de persoană;

  5. nu va utiliza Serviciul FleetHolder în mod ilegal ori de o manieră în măsură să afecteze negativ integritatea sau performanța acestuia ori a componentelor sale;

  6. nu va utiliza contul de aplicație FleetHolder pentru a adăuga, edita sau transmite informații, date și orice fel de conținut care este nelegal, abuziv, discriminatoriu, hărțuitor, vulgar ori în măsură să lezeze drepturile unei alte persoane;

  7. nu va utiliza contul de aplicație FleetHolder pentru a adăuga, edita sau transmite informații, date și orice fel de conținut considerat confidențial prin lege sau contract;

  8. nu va utiliza contul de aplicație FleetHolder pentru a adăuga, edita sau transmite informații, date și orice fel de conținut în măsură să încalce brevetul, marca, secretul commercial, drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială;

  9. nu va realiza sau adăuga materiale care conțin viruși software, fișiere sau programe în măsură să întrerupă, să distrugă sau să limiteze în orice fel funcționalitatea Serviciului FleetHolder;

  10. nu va utiliza contul de aplicație FleetHolder într-o manieră care este în măsură să afecteze sau să împiedice utilizarea Serviciului FleetHolder de către alți Utilizatori;

  11. nu va interveni de nicio manieră asupra Serviciului FleetHolder și nu va întreprinde nicio acțiune în măsură să afecteze website-ul ori aplicația FleetHolder, serverele sau alte rețele conectate la acestea;

 10. Sub rezerva dreptului de folosință a contului de aplicație FleetHolder, care aparține Utilizatorului conform condițiilor stipulate în prezentul acord, toate celelalte drepturi vizând Serviciul FleetHolder, precum și componentele sale aparțin în exclusivitate FleetHolder.

 11. Utilizatorul nu va modifica, adapta ori exploata într-o formă nepermisă Serviciul FleetHolder și nici nu va căuta să creeze o falsă aparență de asociere cu FleetHolder, în acest sens.

 12. Folosirea neautorizată a Serviciul FleetHolder, inclusiv omisiunea luării unor măsuri de siguranţă corespunzătoare şi permiterea accesului unor persoane neautorizate în contul de Utilizator, atrage răspunderea Utilizatorului. Utilizatorul nu va întreprinde nicio acțiune menită să asigure unei terțe persoane accesul ori utilizarea neautorizată a Serviciului FleetHolder ori a sistemelor și rețelelor sale integrate.

 13. Este interzisă orice acțiune de suprascriere, reproducere, publicare, distribuire ori expunere totală sau parțială, a codului aferent Serviciului FleetHolder.

 14. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, FleetHolder nu are dreptul și nici obligația, de a întreprinde acțiunea de “pre-screen” a contului de aplicație al Utilizatorului.

 15. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, FleetHolder are dreptul de a înlătura date, informații sau orice fel de conținut, în măsură să încalce legea sau termenii și condițiile de utilizare a Serviciului FleetHolder. În exercitarea acestui drept, acțiunea FleetHolder constă și este limitată din punct de vedere tehnic la manevrarea unor elemente și componente abstracte de identificare - ID-uri aferente fiecărei date și informații, fără a avea sub nicio formă, acces direct și efectiv la date, informații sau alt tip de conținut al contului de aplicație al Utilizatorului, acestea fiind securizate prin metode avansate de criptare.

 16. FleetHolder își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe oricând, temporar sau permanent, funcționarea Serviciului FleetHolder (sau a unei părți din acesta). FleetHolder garantează depunerea de diligențe în vederea notificării Utilizatorului (prin website-ul oficial FleetHolder sau direct via e-mail) cu privire la intervalul de timp (planificat sau inopinat) în care funcționarea Serviciului FleetHolder va fi întreruptă. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, FleetHolder nu va fi răspunzător față de Utilizator sau orice altă terță persoană, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea Serviciului FleetHolder.

 17. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, FleetHolder are dreptul de a suspenda sau întrerupe temporar ori permanent contul său de aplicație, în situația în care acest lucru se impune prin lege sau ca urmare a nerespectării prezentelor prevederi contractuale. Suspendarea și/sau întreruperea contului de aplicație al Utilizatorului va determina dezactivarea contului (ori a accesului la cont) și/sau ștergerea acestuia. În situația în care, FleetHolder va aplica suspendarea și/sau întreruperea unui cont de aplicație, acesta va garanta depunerea de diligențe în vederea furnizării, la cererea scrisă a Utilizatorului, a unei copii aferente conținutului contului său de aplicație, cu excepția situației în care contul de aplicație a fost suspendat și/sau intrerupt din cauza conduitei abuzive sau ilegale a Utilizatorului. Totodată, FleetHolder garantează depunerea de diligențe în vederea notificării Utilizatorului anterior acțiunii de suspendare și/sau întrerupere a contului său de aplicație. FleetHolder își rezervă dreptul de a sesiza autoritățile competente, cu privire la orice acțiuni abuzive sau ilegale, care au stat la baza suspendării și/sau întreruperii contului de aplicație al Utilizatorului.

 18. FleetHolder își rezervă dreptul de a refuza oricărui Utilizator/posibil Utilizator, în orice moment și pentru motive întemeiate, accesarea și/sau utilizarea Serviciului FleetHolder.

 19. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, FleetHolder își rezervă dreptul de a refuza, în orice moment și pentru motive întemeiate, acordarea de mentenanță (tehnică sau de altă natură), în legătură cu Serviciul FleetHolder.

 20. În considerarea faptului că, Serviciul FleetHolder poate fi accesat și/sau utilizat din orice locație unde există acces la internet, Utilizatorul are obligația de a respecta toate legile și reglementările naționale ori internaționale aplicabile conduitei online, utilizării unui astfel de serviciu online și conținutului afferent, precum și transmisiunii de date tehnice.


Capitolul III. Perioada de Trial


 1. Accesarea și/sau utilizarea Serviciului FleetHolder în schimbul abonamentului lunar pentru care Utilizatorul a optat, poate fi precedată de o perioadă de trial, în funcție de necesitatea Utilizatorului, pentru perioada și în condițiile convenite cu fiecare Utilizator. În intervalul de timp corespunzător perioadei de trial, accesarea și/sau utilizarea Serviciului FleetHolder este disponibilă fără plata abonamentului lunar ales și fără existența vreunui alt cost suplimentar pentru Utilizator.

 2. Accesarea și/sau utilizarea Serviciului FleetHolder după expirarea perioadei de trial convenite, presupune plata abonamentului lunar contractat de către Utilizator, care va fi facturat conform termenelor și condițiilor prevăzute în prezenta convenție.

 3. Prima zi luată în considerare pentru perioada de facturare a abonamentului FleetHolder va coincide cu prima zi calendaristică care urmează perioadei de trial. Perioada de facturare va cuprinde intervalul de timp rămas până la finalul lunii în curs, cu excepția cazului în care prima zi de facturare coincide cu data de 1 (întâi) a lunii, situație în care perioada de facturare va cuprinde luna în curs.

 4. În ipoteza în care, la finalul perioadei de trial Utilizatorul nu mai dorește să utilizeze Serviciul FleetHolder, acesta va trebui să notifice FleetHolder, în sensul dezactivării contului de aplicație. Pentru a evita începerea unei perioade de facturare (parțială sau integrală, după caz), notificarea va trebui efectuată în scris, cel mai târziu, în ultima zi calendaristică din perioada de trial.

 5. Utilizatorul este informat și este de acord cu faptul că la finalul perioadei de trial, FleetHolder poate, dar nu se obligă, să anunțe/notifice Utilizatorul cu privire la expirarea perioadei de trial sau cu privire la începerea perioadei de facturare.


Capitolul IV. Abonamentul FleetHolder


 1. Toate tipurile de abonament FleetHolder, indiferent de planul tarifar ales, corespund unui interval de timp de 1 (una) lună calendaristică. În acest sens, atât accesarea și/sau utilizarea Serviciului FleetHolder, cât și obligația de plată a abonamentului lunar aferent acestuia, subzistă în sarcina părților contractante pentru luna calendaristică în curs; regulă care se aplică și în ipoteza dezactivării contului de aplicație FleetHolder înainte de finalul lunii calendaristice în curs (în acest caz, nu se fac restituiri). O excepție de la regula abonament/lună calendaristică este doar situația în care primul abonament lunar FleetHolder, facturat Utilizatorului, corespunde unui interval de utilizare mai mic de o lună calendaristică, caz în care perioada de facturare va fi proporțională cu intervalul de utilizare a Serviciului FleetHolder.

 2. Abonamentul FleetHolder, astfel cum a fost ales de către Utilizator, va fi reînnoit automat la expirarea lunii în curs, până la momentul la care Utilizatorul, respectiv FleetHolder, notifică celeilalte părți intenția de dezactivare a contului de aplicație.

 3. În situația în care Utilizatorul nu mai dorește reînnoirea abonamentului FleetHolder, acesta va trebui să notifice în scris FleetHolder în sensul dezactivării contului de aplicație. Pentru a evita începerea unei noi perioade de facturare, notificarea va trebui efectuată în scris, cel mai târziu, în ultima zi calendaristică din luna în curs.


Capitolul V. Perioada de facturare. Modalități de plată


 1. Serviciul FleetHolder este disponibil în baza unui abonament lunar, diferențiat în funcție de specificațiile enunțate în Planul Tarifar FleetHolder.

 2. Facturarea abonamentelor corespunzătoare Serviciul FleetHolder se va efectua întotdeauna în avans, în data de 1 (întâi) a lunii și va corespunde lunii în curs.

 3. În funcție de opțiunea Utilizatorului, plata abonamentului va putea fi efectuată și trimestrial sau anual, caz în care factura se va emite la data de 1 (întâi) a lunii în curs și va corespunde abonamentului pe 3 luni sau abonamentului pe 12 luni.

 4. În cazul abonamentelor contractate pe o perioadă de 3 luni, respectiv de 1 an, Utilizatorul va putea denunța oricând contractul cu FleetHolder, solicitând dezactivarea contului său de aplicație, cu consecința restituirii de către FleetHolder, a contravalorii abonamentelor lunare plătite în avans, care va fi distribuită și rambursată pentru și în numărul de luni rămase din perioada contractată. Luna în cursul căreia a intervenit solicitarea Utilizatorului de dezactivare a contului său de aplicație, nu este avută în vedere la calculul restituirii efectuate de FleetHolder. Plata abonamentului FleetHolder, aferentă lunii în care s-a solicitat dezactivarea contului de aplicație ramâne o plată valabilă și nu se va restitui Utilizatorului.

 5. Cu excepția situației în care Utilizatorul solicită dezactivarea prealabilă a contului de aplicație, refacturarea abonamentului lunar FleetHolder se va efectua corespunzător aceluiași interval de timp cuprins în factura anterioară, respectiv 1 lună, 3 luni sau 1 an. Utilizatorul are posibilitatea de a solicita refacturarea abonamentului pentru un alt interval de timp decât cel avut în vedere anterior. Valoarea corespunzătoare abonamentului selectat de către Utilizator va fi facturată în avans, la începutul perioadei contractate (respectiv în prima zi calendaristică a lunii) și la fiecare reînnoire a perioadei de abonament.

 6. Prima factură se va emite la data de 1 (întâi) a lunii care urmează perioadei de trial și va cuprinde atât abonamentul FleetHolder corespunzător lunii în curs (respectiv perioadei de 3 luni sau 1 an), cât și contravaloarea acestuia corespunzător intervalului de timp dintre finalul perioadei de trial și prima dată de facturare, după caz.

 7. Plata facturii emise în data de 1 (întâi) a lunii, se va efectua până la data de 10 (zece) a aceleiași luni.

 8. Utilizatorul este informat și este de acord cu faptul că, în ipoteza în care, în intervalul de timp dintre finalul perioadei de trial și prima dată de facturare, Utilizatorul renunță la Serviciul FleetHolder, această perioadă de abonament va fi facturată de către FleetHolder corespunzător abonamentului selectat de către Utilizator sau corespunzător celui mai mic abonament, după caz. FleetHolder nu efectuează restituiri ale abonamentelor lunare achitate și nu acordă credite în avans pentru cazul renunțării la abonamentul FleetHolder înainte de expirarea acestuia ori pentru cazul în care abonamentul a fost plătit, însă Serviciul FleetHolder nu a fost accesat și/sau utilizat în concret, de către Utilizator. Factura va fi emisă în ziua în care FleetHolder va primi notificarea privind dezactivarea contului de aplicație și va avea scadența în termen de 5 zile de la data primirii de către Utilizator.

 9. Neplata facturii în termenul menționat mai sus poate atrage:

  1. suspendarea contului de aplicație al Utilizatorului, până la data achitării sumelor datorate FleetHolder și nu mai mult de sfârșitul lunii pentru care se datorează sumele respective;

  2. dezactivarea contului de aplicație FleetHolder;

 10. Factura corespunzătoare abonamentului FleetHolder va fi transmisă Utilizatorului în format electronic, la adresa de e-mail aferentă contului de aplicație, iar plata acesteia se va putea efectua fie prin transfer bancar, fie prin intermediul serviciului de plăți online, afiliat FleetHolder.

 11. Cu excepția cazurilor prevăzute expres în prezentele Condiții Generale, FleetHolder nu efectuează restituiri ale abonamentelor lunare achitate și nu acordă credite în avans. Această regulă se aplică și în cazul renunțării la abonamentul lunar înainte de expirarea acestuia, precum și în cazul în care abonamentul a fost plătit, însă Serviciul FleetHolder nu a fost accesat și/sau utilizat în concret, de către Utilizator. Această regulă se va aplica fără nicio excepție.

 12. Utilizatorul poate consulta orice informație în legătură cu abonamentul FleetHolder selectat, precum și cu privire la situația facturilor și plăților aferente, accesând meniul Setări Companie, din cadrul aplicației FleetHolder.

 13. În ipoteza în care există orice fel de nereguli sau nelămuriri în legătură cu facturarea sau plata abonamentului FleetHolder, Utilizatorul trebuie să notifice în scris FleetHolder, în termen de maxim 10 de zile de la data comunicării facturii, respectiv de la data plății acesteia. În termen de 10 de zile de la data primirii notificării, FleetHolder se obligă să comunice un răspuns scris Utilizatorului.


Capitolul VI. Modificarea Abonamentului FleetHolder


 1. Modificarea tipului de abonament FleetHolder, în sensul optării pentru un abonament superior sau inferior, în funcție de specificațiile corespunzătoare fiecăruia, se va efectua la cererea expresă a Utilizatorului, începând cu data solicitată de către acesta. Plata facturii aferente lunii în care s-a solicitat modificarea abonamentului ramâne o plată valabilă, nefiind influențată de modificarea abonamentului FleetHolder. Planul tarifar corespunzător noului abonament FleetHolder, astfel cum acesta a fost modificat de către Utilizator, se va aplica întotdeauna de la data de 1 (întâi) a lunii următoare modificării. Modificarea abonamentelor FleetHolder contractate pe o perioada de 3 luni sau 1 an, va avea ca și consecință fie facturarea diferenței de abonament (în cazul optării pentru un abonament superior), fie restituirea diferenței de abonament (în cazul optării pentru un abonament inferior), ambele ipoteze raportându-se (atât din punct de vedere al solicitării, cât și al rambursării diferenței) la numărul de luni rămase din perioada contractată inițial.

 2. Modificarea abonamentului FleetHolder, în sensul optării pentru un abonament superior – din punct de vedere al funcționalităților oferite și implicit, al costului abonamentului – se va efectua de la data solicitată de către Utilizator. Plata facturii aferente lunii în care s-a solicitat modificarea abonamentului și care este corespunzătoare abonamentului inițial, va rămâne o plată valabilă, iar diferența de preț rezultată în urma modificării abonamentului, în sensul majorării acestuia, nu se va solicita Utilizatorului. Factura corespunzătoare noului abonament FleetHolder se va emite la data de 1 (întâi) a lunii care urmează datei modificării abonamentului și va corespunde fie lunii în curs, fie perioadei contractate inițial de către Utilizator (3 luni sau 1 an). În cazul în care, abonamentul inițial FleetHolder a fost contractat pe o perioadă de 3 luni, respectiv 1 an, iar modificarea acestuia a intervenit în acest interval de timp, factura care se va emite la data de 1 (întâi) a lunii următoare modificării, va corespunde numărului de luni rămase din perioada contractată și va cuprinde diferența de preț dintre abonamentul inițial, plătit în avans de către Utilizator, și noul abonament superior.

 3. Modificarea abonamentului FleetHolder, în sensul optării pentru un abonament inferior – din punct de vedere al funcționalităților oferite și implicit, al costului abonamentului – se va efectua de la data solicitată de către Utilizator. Plata facturii aferente lunii în care s-a solicitat modificarea abonamentului și care este corespunzătoare abonamentului inițial, va rămâne o plată valabilă, iar diferența de preț rezultată în urma modificării abonamentului în sensul diminuării acestuia nu se va restitui Utilizatorului. Factura corespunzătoare noului abonament FleetHolder se va emite la data de 1 (întâi) a lunii care urmează datei modificării abonamentului și va corespunde fie lunii în curs, fie perioadei contractate inițial de către Utilizator (3 luni sau 1 an). În cazul în care, abonamentul inițial FleetHolder a fost contractat pe o perioadă de 3 luni, respectiv 1 an, iar modificarea acestuia la un plan tarifar inferior a intervenit în acest interval de timp, FleetHolder va restitui Utilizatorului diferența dintre cele două abonamente, corespunzător numărului de luni rămase din perioada contractată. Așa cum s-a menționat mai sus, luna în cursul căreia a intervenit solicitarea Utilizatorului de modificare a abonamentului în sensul diminuării lui, nu este avută în vedere la calculul restituirii efectuate de FleetHolder.

 4. Utilizatorul este informat și este de acord cu faptul că, modificarea abonamentului FleetHolder, în sensul optării pentru un abonament inferior – din punct de vedere al funcționalităților oferite și implicit, al costului abonamentului –, va determina o restrângere a conținutului contului de aplicație FleetHolder (la nivelul informațiilor și datelor adăugate), corespunzător funcționalităților utilizate anterior și care nu se regăsesc în cadrul noului abonament contractat. În acest sens, FleetHolder nu răspunde pentru niciun eventual prejudiciu direct sau indirect intervenit în legătură cu modificarea abonamentului.


Capitolul VII. Limitări și Excluderi de Răspundere. Garanții


 1. Serviciul FleetHolder, incluzând aplicația web, aplicația mobile, serverele și toate rețelele - parte componentă a aplicației, precum și website-ul, este furnizat și garantat “AS IS” (CA ATARE) și “AS AVAILABLE” (AȘA CUM ESTE DISPONIBIL).

 2. FleetHolder nu garantează și nu este răspunzător pentru alte servicii “third-party” adiacente, complementare și/sau auxiliare Serviciului FleetHolder. Garanțiile și răspunderea pentru furnizarea acestor servicii revine fiecărui furnizor în parte, conform prevederilor contractuale prevăzute în format public pe pagina de prezentare a fiecărui furnizor.

 3. Utilizatorul este în mod exclusiv responsabil de conținutul contului său de aplicație, respectiv de toate informațiile și datele adăugate, modificate sau transmise prin intermediul aplicației FleetHolder. În acest sens, FleetHolder nu garantează și ca atare, nu răspunde de eventuala inexactitate a datelor și informațiilor disponibile ori reținute prin intermediul aplicației și nici de caracterul incomplet ori de ineficacitatea acestora. Utilizatorul își asumă în totalitate eventualitatea unui prejudiciu direct sau indirect, ca urmare a întemeierii pe conținutul redat sau reținut prin intermediul aplicației FleetHolder.

 4. FleetHolder nu răspunde de eventuale erori sau omisiuni în modalitatea de calcul sau de reținere a datelor și informațiilor cuprinse în contul de aplicație al Utilizatorului, în măsura în care acestea nu au fost sesizate în scris FleetHolder într-un interval de timp rezonabil pentru remedierea lor.

 5. FleetHolder nu răspunde (contractual sau delictual) față de Utilizator sau față de o terță persoană, pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, incidentale, speciale ori subsecvente, rezultate din:

  1. utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Serviciului FleetHolder;

  2. accesul neautorizat al unei terțe persoane, din culpa Utilizatorului, la conținutul contului său de aplicație ori modificarea și/sau alterarea acestuia;

  3. declarațiile sau conduita unei terțe persoane (fizică sau juridică), în legătură cu Serviciului FleetHolder;

  4. orice alte situații în legătură cu utilizarea Serviciului FleetHolder, cauzate din culpa Utilizatorului;

 6. FleetHolder își rezervă dreptul de a modifica arhitectura și/sau funcționalitățile Serviciului FleetHolder, în vederea îmbunătățirii calității serviciului, adăugării de funcționalități noi sau optimizării celor existente. În acest sens, FleetHolder nu răspunde de eventuale erori sau omisiuni introduse și nesesizate în scris de către Utilizator, într-un interval de timp rezonabil pentru remedierea lor.

 7. FleetHolder își rezervă dreptul de a suspenda sau întrerupe furnizarea Serviciului FleetHolder, ori de câte ori acest lucru se impune.

 8. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, FleetHolder nu va răspunde față de Utilizator sau față de terțe persoane pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea Serviciului FleetHolder, în condițiile enunțate mai sus.

 9. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, FleetHolder nu va răspunde față de Utilizator sau față de terțe persoane pentru nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a Serviciului FleetHolder, în măsura în care astfel nereguli nu au fost sesizate FleetHolder, în scris, de către Utilizator, într-un interval de timp rezonabil pentru remedierea lor.

 10. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, FleetHolder nu va răspunde față de Utilizator sau față de terțe persoane pentru funcționarea necorespunzătoare, suspendarea sau întreruperea Serviciului FleetHolder, din culpa furnizorilor de servicii “third-party” adiacente, complementare și/sau auxiliare Serviciului FleetHolder. Responsabilitatea în acest caz revine integral furnizorilor de servicii.

 11. FleetHolder garantează funcționarea optimă a produselor și serviciilor FleetHolder doar prin intermediul următoarelor browsere: a) Chrome versiunea 36+; b) Firefox 36+.

 12. FleetHolder garantează depunerea de diligențe în vederea funcționării optime a produselor și serviciilor FleetHolder, incluzând remedierea oricăror erori sau omisiuni sesizate în scris de către Utilizator, într-un interval de timp rezonabil pentru remedierea lor.

 13. FleetHolder garantează depunerea de diligențe în vederea securizării produselor și serviciilor FleetHolder, suplimentar față de mijloacele de securitate a datelor utilizate de către furnizorul serviciului extern de găzduire de date. Utilizarea produselor și serviciilor FleetHolder se realizează în cadrul unei platform securizate (serviciu https), transmisiunile de date și informații utilizând o conexiune criptată.

 14. FleetHolder garantează depunerea de diligențe în vederea asigurării disponibilității produselor și serviciilor FleetHolder, suplimentar operațiunilor de backup a datelor oferite de către furnizorul serviciului extern de găzduire de date. În vederea asigurării unei disponibilități sporite a conținutului contului de aplicație, FleetHolder întreprinde operațiuni ciclice suplimentare de backup de date.


Capitolul VIII. Stocarea conținutului contului de aplicație


 1. FleetHolder își rezervă dreptul de a stabili anumite practici sau limite de utilizare a produselor și serviciilor FleetHolder, inclusiv:

  1. intervalul de timp în care conținutul contului de aplicație (istoricul datelor și informațiilor) va fi păstrat în cadrul aplicației;

  2. numărul maxim de e-mailuri care poate fi transmis ori recepționat prin intermediul aplicației;

  3. capacitatea maximă a spațiului de stocare alocată Utilizatorului, pe serverele FleetHolder;

  4. alte limite stabilite în raport cu conținutul contului de aplicație, cu notificarea prealabilă a Utilizatorului;

 2. Utilizatorul este în mod exclusiv responsabil de adăugarea, modificarea și/sau ștergerea conținutul contului său de aplicație.

 3. FleetHolder nu asigură păstrarea și nu își asumă nicio răspundere pentru ștergerea conținutului contului de aplicație în situația întreruperii Serviciului FleetHolder, ca urmare a încetării raporturilor contractuale dintre părți.

 4. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, în cazul în care în urma modificării, suspendării și/sau întreruperii Serviciului FleetHolder, se pierde/șterge parțial sau integral conținutul contului de aplicație, FleetHolder poate asigura disponibilitatea datelor existente și cuprinse în ultima operațiune de backup de date. FleetHolder nu va răspunde față de Utilizator sau față de terțe persoane pentru ștergerea/pierderea datelor introduse în intervalul de timp cuprins între ultimul backup de date și următorul backup.


Capitolul IX. Despăgubiri


 1. Utilizatorul va garanta și/sau despăgubi FleetHolder (inclusiv pe reprezentanți ai FleetHolder), pentru orice pretenții sau cereri (inclusiv cheltuieli de judecată) formulate de terțe persoane în legătură cu:

  1. conținutul adăugat, modificat, șters sau transmis de Utilizator prin intermediul aplicației;

  2. accesarea și/sau utilizarea nelegală a Serviciului FleetHolder;

  3. încălcarea Condițiilor Generale FleetHolder;

 2. Utilizatorul va despăgubi FleetHolder pentru orice prejudicii directe sau indirecte cauzate FleetHolder, urmare a utilizării nelegale sau necorespunzătoare a Serviciului FleetHolder.


Capitolul X. Marketing


 1. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, în scop de marketing, acesta poate fi identificat în calitate de client FleetHolder, sens în care se va putea face referire la numele, denumirea comercială sau marca Utilizatorului și se va putea descrie pe scurt activitatea acestuia, în cadrul materialelor de marketing și a website-ului FleetHolder.

 2. În acest sens, Utilizatorul acordă FleetHolder dreptul absolut de a utiliza worldwide denumirea comercială și marca a Utilizatorului, exclusiv în scop de marketing pentru Serviciul FleetHolder.


Capitolul XI. Încetarea raporturilor contractuale


 1. Raporturile contractuale dintre părți încetează ca urmare a dezactivării contului de aplicație al Utilizatorului, în următoarele situații:

  1. la inițiativa FleetHolder, în cazul încălcării prezentelor Condiții Generale ori a dispozițiilor legale aplicabile;

  2. la inițiativa Utilizatorului, ca urmare a solicitării de dezactivare a contului de aplicație;

  3. la inițiativa oricăreia dintre părți, în cazul intervenirii unor probleme tehnice sau de securitate în utilizarea Serviciului FleetHolder;

  4. la inițiativa FleetHolder, în cazul conturilor suspendate;

  5. la inițiativa FleetHolder, în cazul neplății abonamentului lunar aferent utilizării Serviciului FleetHolder;

  Situațiile enumerate mai sus au caracter exemplificativ, iar nu limitativ.

 2. Dezactivarea contului de aplicație al Utilizatorului se va putea efectua de către FleetHolder, în mod unilateral, fără acordul Utilizatorului și va produce efecte în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării acestui fapt Utilizatorului.

 3. Pentru situația în care contul de aplicație FleetHolder este dezactivat din inițiativa Utilizatorului, acesta este în mod exclusiv responsabil de corectitudinea acțiunii de dezactivare a contului. Contul va putea fi dezactivat printr-o solicitare scrisă comunicată FleetHolder, care va produce efecte în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării FleetHolder.

 4. Dezactivarea contului de aplicație FleetHolder (din inițiativa FleetHolder sau a Utilizatorului), va avea ca efect ștergerea integrală a conținutului contului de aplicație. Utilizatorul este informat și este de acord cu faptul că, ulterior dezactivării contului de aplicație, conținutul acestuia nu va mai putea fi recuperat. Pentru a evita pierderea conținutului contului de aplicație, Utilizatorul trebuie să comunice FleetHolder, înainte de anularea/dezactivarea contului de aplicație, o notificare scrisă prin care să solite punerea la dispoziție a unei copii de pe conținutul contului de aplicație. FleetHolder va depune toate eforturile necesare în vederea punerii la dispoziția Utilizatorului, a unei copii de pe conținutul contului de aplicație, astfel cum acesta este disponibil de la ultima operațiune de backup de date.

 5. Dezactivarea contului de aplicație FleetHolder va produce efecte:

  1. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii de către FleetHolder a solicitării scrise privind dezactivarea contului de aplicație FleetHolder;

  2. în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care FleetHolder a notificat Utilizatorul cu privire la măsura dezactivării unilaterale a contului său de aplicație FleetHolder;

 6. Pentru a evita emiterea unei noi facturi corespunzătoare următoarei luni de abonament, dezactivarea contului de aplicație FleetHolder trebuie să intervină până la sfârșitul lunii în curs, plătită în avans de către Utilizator. Dezactivarea contului de aplicație intervenită în data de 1 (întâi) a lunii următoare sau ulterior acestui moment, va conduce la facturarea abonamentului aferent lunii în curs, Utilizatorul având obligația de a plăti abonamentul facturat, conform procedurii prevăzute la capitolul Modalități de plată.

 7. Utilizatorul este informat și este de acord cu faptul că, FleetHolder nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte, patrimoniale sau nepatrimoniale, cauzate Utilizatorului sau unei terțe persoane, ca urmare a suspendării și/sau dezactivării contului de aplicație FleetHolder, în condițiile enunțate mai sus.


Capitolul XII. Proprietate Intelectuală FleetHolder


 1. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că Serviciul FleetHolder, precum și orice cod ori software utilizat în legătură cu acesta, reprezintă un ansamblu de date și informații confidențiale – proprietatea exclusivă FleetHolder, fiind protejate de dispoziții legale aplicabile în materie de proprietate intelectuală.

 2. Arhitectura, structura, conținutul și interfața grafică a produselor și serviciilor FleetHolder fac obiectul drepturilor de autor: Copyright@2015 FleetHoder S.R.L., toate drepturile de proprietate intelectuală fiind rezervate acestei entități.

 3. Utilizatorul are cunoștință și este de acord cu faptul că, orice date sau informații disponibile Utilizatorului: a) prin intermediul sau în legătură cu Serviciul FleetHolder; b) prin intermediul sau constând în activitatea de publicitate a Serviciului FleetHolder, sunt proprietatea FleetHolder, fiind protejate de legislația aferentă drepturilor de autor, mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, brevetelor și altor dispoziții în materie de proprietate intelectuală.

 4. FleetHolder acordă Utilizatorului un drept (licență) personal și netransmisibil de utilizare a Serviciului FleetHolder pe dispozitivele sale electronice, în conformitate cu prezentele condiții de utilizare.

 5. În acest sens, este expres interzisă:

  1. reproducerea, copierea ori reutilizarea integrală sau parțială a arhitecturii software și a codului și algoritmilor aferenți, a elementelor HTML/CSS, Javascript, precum și a elementelor de grafică și design, parte integrantă a Serviciului FleetHolder;

  2. crearea unui produs derivat, utilizarea de metode “reverse engineer” ori “reverse assemble” și orice încercare de a afla sursele de cod FleetHolder;

  3. vânzarea, atribuirea, sublicențierea sau orice altă modalitate de transfer a dreptului de utilizare a Serviciului FleetHolder;

  4. modificarea sau utilizarea unei versiuni fraudulos modificate a software-ului FleetHolder, în vederea accesări și/sau utilizării neautorizate a Serviciului FleetHolder;

  5. accesarea și/sau utilizarea Serviciului FleetHolder prin intermediul altor mijloace decât interfața pusă la dispoziție de către FleetHolder;


Capitolul XIII. Legea aplicabilă


 1. Prezentele Condiții Generale, precum și orice raport contractual dintre părți, sunt guvernate în totalitate de legea română, fără a se recurge la normele conflictuale de drept internațional.

 2. FleetHolder și Utilizatorul convin în mod expres că orice litigiu care va interveni în legătură cu accesarea și/sau utilizarea Serviciului FleetHolder va fi supus jurisdicției instanțelor române, indiferent de sediul Utilizatorului sau de locul achiziționării ori accesării și/sau utilizării Serviciului FleetHolder. Competența materială și teritorială revine întotdeauna instanțelor judecătorești de la sediul social FleetHolder.

 3. În măsura în care părțile convin în acest sens, litigiile intervenite în legătură cu accesarea și/sau utilizarea Serviciului FleetHolder, pot fi soluționate și de către instanțele arbitrale de la sediul social FleetHolder.


Capitolul XIV. Notificări


 1. Fără a exista o obligație în acest sens, FleetHolder are posibilitatea de a anunța Utilizatorul în legătură cu orice modificare intervenită la: a) Produsele și Serviciile FleetHolder; b) Condițiile Generale FleetHolder (inclusiv Politica de Confidențialitate), fie prin e-mail (adresa de e-mail aferentă contului de aplicație), fie prin afișarea pe website-ul FleetHolder.

 2. Utilizatorul are îndatorirea de a consulta periodic Condițiile Generale FleetHolder și Politica de Confidențialitate, pentru a lua cunoștință de toate modificările intervenite. Continuarea accesării și/sau utilizării Serviciului FleetHolder ulterior publicării modificărilor intervenite asupra Condițiilor Generale și a Politicii de Confidențialitate FleetHolder reprezintă acceptul expres al Utilizatorului asupra acestora.

 3. Orice modificare intervenită în legătură cu Serviciul FleetHolder va fi supusă prezentelor Condiții Generale și Politicii de Confidențialitate FleetHolder.